r. 2013 Pouť smíření posvátnými místy Prahy

 
 
Pouť smíření se uskutečnila v sobotu 16. 11. 2013, před státním svátkem 17. listopadu 2013. Pouť smíření vedla významnými a posvátnými místy města Prahy:
 
V 10.00 hod. – klášter Františkánů – uctění čtrnácti mučedníků pražských.
V 11.00 hod. – Staroměstském náměstí – kostel Panny Marie před Týnem – uctění obrazu Madony Rynec­ké – Staroměstského paládia a zasvěcení Panně Marii – ochránkyni Prahy.
Ve 12.00 hod. – klášter křížovníků – uctění sv. Anežky české v místě spojené s jejím působením, na Karlově mostě uctění sv. Jana Nepomuckého a modlitba za toleranci.
Ve 13.00 hod. - Malá Strana - klášter Pražského Jezulátka – pobožnost a uctění Milostného Pražského Jezu­látka a zasvěcení rodin a národa Dítěti Ježíši.
V 15.00 hod. - Pražský hrad – svatojiřský klášter – uctění sv. Ludmily a modlitba za vlast, v kostele Všech svatých – uctění sv. Prokopa a modlitba za mír.
V 16.00 hod. – katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha – mše svatá ke cti mučedníků a patronů české země s prosbou za duchovní a mravní obnovu českého národa.
 

 

MALÉ POVÍDÁNÍ:

V jubilejním roce 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje děkujeme Bohu za dar víry a Písma svatého. Díky víře náš národ dosáhl mravního a duchovního vzepjetí a stal se důležitou součástí zemí Evropy. Za toto dědictví víry máme nejen děkovat, ale máme je také zodpovědně uchovávat a rozvíjet.
 
Cyrilometodějská mise úspěšně zapustila kořeny na moravském Velehradě. Na Velehradě přijal z rukou arcibiskupa Metoděje křest český kníže Bořivoj i se svou družinou. Do Čech se vraceli jako nositelé křesťanské víry. Zvěstování a přijetí víry v Čechách bylo spojeno s velkými oběťmi mnoha osobností, kteří své svědectví ztvrdili mučednickou smrtí. Prolitá krev českých svatých mučedníků se stala semenem nových křesťanů v českém národě.
Na víře v Krista a úctě ke svatým mučedníkům založil Karel IV., císař římský a král český, duchovní, kulturní a společenský rozvoj českého státu a celé říše. Prahu budoval jako duchovní centrum a poutní místo. Rozhojňoval úctu k českým světcům, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a vzkvétala celá země. Kdykoliv se národ vzdaloval víře a úctě ke svým patronům, tak nastal mravní a duchovní úpadek. V období nejhlubšího úpadku v totalitních režimech byla církev na straně národa. Pro duchovní a mravní obnovu národa vyhlásil kardinál František Tomášek Desetiletí duchovní obnovy národa. Dílo duchovní obnovy národa přispělo k pádu totality a převedení země ke svobodnému životu.
 
V odkazu sv. Cyrila a sv. Metoděje, všech českých svatých a patronů, chceme se stát pokračovateli a věrozvěsty dnešní doby a přinést víru, naději a lásku do všech končin naší země. Chceme se vydat na smírnou pouť posvátnými místy Prahy, k hrobům mučedníků, abychom jejich uctěním a přímluvou vyprosili prohloubení víry a obrácení národa.
 
Chceme se modlit v hlavním městě Praze za celou zemi a přijmout výzvu papeže Františka: „Modlete se za všechen lid a všechny, kdo mají moc, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní“. Poutí smíření si chceme vyprosit sílu k převzetí zodpovědnosti za stav víry v naší vlasti. Po vzoru mučedníků chceme dát všechny své síly k mravní a duchovní obrodě národa. Chceme prosit o to, aby se i naše oběti a modlitby staly semenem nových křesťanů v naší vlasti.
 
 
 

Modlitba za Pouť smíření

Obdivuhodný Bože, děkujeme Ti za dar víry a chválíme Tě za Cyrila a Metoděje, které jsi poslal k našim předkům jako hla­satele evangelia. Děkujeme Ti též za všechny, kteří předávali víru dalším generacím, učili nás žít jako Boží přátelé a budo­vali křesťanskou kulturu. Dej nám radost z víry, sílu podle ní žít a odvahu ji hlásat, abychom měnili sebe i svět podle Tvých záko­nů a přání. Na přímluvu soluňských bratří nám dej svého Ducha a nauč nás předkládat evangelium do srozumitelného jazyka našich skutků. Skrze Krista, našeho Pána. Amen
 
 

Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnos­ti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava zod­povědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen