r. 2014 Svatováclavské putování Prahou

 
 
27.9. 2014, den před svátkem svatého Václava, se uskutečnilo Svatováclavské putování Prahou.
Zúčastnilo se mnoho lidí, mimo jiné i Česká televize, která odvysílala tuto reportáž:
 

 
 
Průvod šel posvátnými a historicky významnými místy Prahy s kopií českého paladia v čele. Prošlo se např. Pražským hradem, katedrálou sv. Víta, kolem kláštera pražského Jezulátka, přes Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí.
 
 

 
 
 

Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konal svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen
 

INFORMACE O AKCI I PALLADIU:

Text ke stažení ZDE.
 
 
V jubilejním roce 100. výročí od I. světové války a 75. výročí od II. světové války a při příležitosti Dne české státnosti si připomínáme, že česká státnost byla po staletí budována na duchovních hodnotách křesťanské víry, k nimž patří utváření míru a pokoje. Díky těmto duchovním hodnotám náš národ dosáhl mravního a duchovního vzepětí a stal se důležitou součástí společenství evropských států. Za toto duchovní dědictví máme nejen děkovat, ale máme je také zodpovědně uchovávat a rozvíjet. Základy naší státnosti byly budovány osobnostmi, které se zcela obětovaly ve službě lásky lidem a v utváření pokoje až k mučednické smrti. Prolitá krev českých svatých mučedníků se stala setbou pro nové hlasatele radostné zvěsti a šiřitele lásky a pokoje v českém národě. Duchovní základ české státnosti položili přijetím svatého křtu kníže Bořivoj a kněžna Ludmila z rukou arcibiskupa Metoděje na Velehradě. Kněžna Ludmila po svém křtu odevzdala všechny kovové pohanské bůžky, aby z nich byl odlit kovový reliéf Panny Marie, který vroucně uctívala a byl ji posilou v utrpení až do úkladné smrti. Po mučednické smrti kněžny Ludmily převzal mariánský reliéf její vnuk kníže Václav, který jej s úctou nosil ustavičně u sebe. Reliéf jej  provázel při pokojném spravování země, ale také při válečném tažení a díky jemu dosáhl smíru bez boje a krveprolití. Když byl kníže Václav úkladně zavražděn svým bratrem  Boleslavem ve Staré Boleslavi, tak jeho pobočník mariánský reliéf sňal z hrudi mrtvého knížete a zakopal na vršku za městem Boleslaví. Když byl mariánský reliéf nečekaně objeven, byl na místě nálezu zbudován chrám zasvěcený Panně Marii a tento mariánský reliéf byl pozvednut k úctě jako Palladium země české a ctěn jako milostný obraz ochraňující Českou zemi.

Na místo mučednické smrti knížete sv. Václava a k posvátnému Palladiu přicházeli poutníci z celé země, aby si vyprošovali ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Do Staré Boleslavi k uctění sv. Václava a Palladia putovali mnozí čeští panovníci, především český král a císař římský Karel IV., který na víře v Krista a úctě k Matce Boží a svatým mučedníkům budoval duchovní a společenské základy českého státu a celé říše. Rozhojňoval úctu k českým světcům, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha jako duchovní centrum a poutní místo celé říše. V blízkosti posvátného místa pobýval poslední český panovník blahoslavený Karel I. Habsburský, který ctil Palladium jako milostný obraz ochrany zemí českých. Po vzoru svého předchůdce sv. Václava nesl Palladium ve svém srdci, když uprostřed bouří první světové války zahájil svou vládu a pokusil se ujmout mírové iniciativy papeže a vynaložil veškeré úsilí ke zmírnění válečné bídy a k nastolení míru.

Po vzoru zakladatelů české státnosti sv. Ludmily a sv. Václava chceme přijmout a nést Palladium jako symbol duchovního dědictví a přinášet víru, naději a lásku do všech končin naší země. V tomto čase napětí a bojů chceme přijmout výzvu papeže Františka k modlitbám za odvrácení válečných hrozeb a vyprošovat procesím požehnání a ochranu naší zemi a mír ve světě. Svatováclavským putováním Prahou s Palladiem země české chceme prosit za zachování duchovního dědictví našich svatých mučedníků a dát všechny své síly k mravní a duchovní obrodě českého národa.

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české se uskuteční v sobotu 27. 9. 2014, před státním svátkem Dnem české státnosti, v předvečer slavnosti svatého Václava, mučedníka a knížete České země. Svatováclavské putování bude vedeno po významných a posvátných místech města Prahy. Bude zahájeno ve 12.00 hod. v kostele Všech svatých na Hradě pražském mší svatou za pokoj ve vlasti a mír ve světě, kterou bude slavit probošt kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském Prof. PhDr. Petr Piťha. Na závěr bude uctění sv. Prokopa, potom následuje uctění sv. Ludmily ve Svatojiřském klášteře. Ve 13.00 hod. ve Svatováclavské kapli ve Svatovítské katedrále bude poutníkům předáno Palladium země české proboštem Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi P. Mgr. Liborem Bulínem a procesí se vydá na pouť posvátnými místy Prahy. Ve 14.00 hod. na Malé Straně v klášteře Pražského Jezulátka bude uctění Milostného Pražského Jezulátka a zasvěcení rodin a národa Dítěti Ježíši. Ve 14.30 hod. na Karlově mostě bude uctění sv. Jana Nepomuckého a modlitba za vzájemnou toleranci. V 15.00 hod. v kostele sv. Františka v klášteře křížovníku bude uctění sv. Anežky České a modlitba za strádající válečnými útrapami. V 15.30 hod. na Staroměstském náměstí smírná modlitba na místě zneuctění Palladia a stržení Mariánského sloupu. V 16.00 hod. v chrámu Matky Boží před Týnem bude uctění obrazu Madony Rynecké – Ochránkyně Prahy. Procesí bude ukončeno požehnáním Palladiem země české, které zůstane v chrámě k tiché poctě a modlitbě. Od 16.30 hod. Svatováclavské putování Prahou bude pokračovat a završí se v 17.00 hod. na Václavském náměstí účastí na Svatováclavském duchovním zastavení pod sochou sv. Václava, kterému předsedá kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české připravuje občanské sdružení pro novou evangelizaci - Česká republika pro Ježíše pod duchovním vedením kněze P. ThDr. Jiřího Koníčka ve spolupráci s Metropolitní kapitulou sv. Víta v Praze, Kolegiátní kapitulou Všech svatých na Hradě pražském a Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.