Při semináři Vyučování v charismatech jsme se společně každé ráno modlili tuto osobní modlitbu. Modlitbě jsme věnovali jednu hodinu a ukázalo se, že přináší veliké plody a obrovské milosti. Zveřejňujeme ji proto také zde v textové podobě a ke stažení ve formátu mp3.
 
 

OSOBNÍ MODLITBA pro duchovní sílu

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,6)
 
„To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26, 40-41)
 
Toto je modlitba, která zázračným způsobem změnila můj život a každý den posiluje mou spiritualitu. V této modlitbě se modlíme k Trojici, která v nás přebývá. Doporučuji tuto modlitbu každému pro rodinný život v pokoji, překonání všeho napětí v práci a k získání větší duchovní síly.
Je-li to možné, šiřte prosím tuto modlitbu dále. (Thomas Paul)
 
 
„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1. Kor 3,16)
 
 
 

1. Chvalme Trojjediného Boha, který naplňuje nebe i zemi

„Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé“ (Mt 6,9)
 
Ó Bože, Stvořiteli, chválím tě a velebím tě.
Ó Nejsvětější Trojice, příbytku lásky, chválím tě.
Aleluja… Aleluja… (spontánně se modlete)
 
 

2. Chval Nejsvětější Trojici, která v tobě přebývá

(Položte obě ruce na srdce, zavřete oči a vroucně se modlete)
Chválím tě, milující Otče, který ve mně přebýváš.
Chválím tě, Pane Ježíši, který ve mně přebýváš.
Chválím tě Duchu Svatý, můj pomocníku, který ve mně žiješ.
Aleluja… Aleluja… (spontánně se modlete)
 
 

3. Uctívej Nejsvětější Trojici, která přebývá v našich srdcích

(Položte obě ruce na srdce, zavřete oči a vroucně se modlete)
Uctívám tě, Otče, který ve mně přebýváš.
Uctívám tě, Ježíši, který ve mně přebýváš.
Uctívám tě, Duchu Svatý, můj pomocníku, který ve mně přebýváš.
Aleluja… Aleluja… (spontánně se modlete)
 
 

4. Úplné odevzdání se Bohu

„Přijď tvé království…“ (Mt 6,10)
 
Odevzdej svého ducha, duši a tělo Nejsvětější Trojici, která v tobě přebývá.
 
Duch: Odevzdávám ti svého ducha. Předkládám ti všechna zranění a nečistoty, které jsou překážkou pro působení Ducha Svatého do mého ducha.
 
Svědomí: Ó  Duchu Svatý, který ve mně přebýváš odevzdávám ti své svědomí se všemi špatnými názory.
 
Mysl: Nejsvětější Trojici odevzdávám všechna vnitřní zákoutí mé mysli. Duchu Svatý, který ve mne žiješ, odevzdávám ti mou nevědomou mysl, podvědomou mysl a vědomou mysl. Předkládám ti všechna zranění, která jsem získal v matčině lůně, rány získané nedostatkem rodičovské lásky. Odevzdávám ti všechna ostatní zranění způsobená sklíčeností, smutkem, úzkostí, starostmi, komplexem méněcennosti, nenávistí, opovržením, pýchou, hněvem, žárlivostí, chtíčem, chamtivostí, slabostní a dalšími špatnými návyky.
 
Smysly: Odevzdej své smyslové orgány Nejsvětější Trojici, která v tobě přebývá.
 
Oči: Předkládám ti všechny nečistoty, které jsem spatřoval svýma očima. (Filmy, děsivé scény, pornografické filmy a nečistou literaturu, kterou jsem četl… atd.)
 
Uši: Odevzdávám všechny nečisté rozhovory, písně, příběhy, nešetrné hovory a zdraňující slova, která jsem slyšel.
 
Jazyk: Odevzdávám ti všechna zraňující slova, která vyšla z mých úst, fňující slova, která vyšla z mých úst, všechny nečisté hovory, které jsem vedl… atd.
 
Nos: Odevzdávám ti všechny nečisté vjemy, které do mě přišly skrze můj čich. Pach cigaret, alkoholu, parfémů, díky nimž jsem propadal touze, nebo látek, které jsem používal ke svému omámení, a chvíle, kdy jsem si toto užíval.
 
Kůže: Předkládám všechny poskrvny, které ke mně přišly skrze smysl hmatu. Měli bychom předložit chvíle, kdy jsme se dotýkali ostatních nebo se ostatní dotýkali nás s chtíčem či nečistými myšlenkami. Také chvíle, kdy jsem své tělo činil nečistým skrze nečisté skutky.
 
Myšlenky a představy: Nejsvětěšjší Trojici, která ve mně přebývá, odevzdávám všechny oblasti nečistých myšlenek a představ.
 
Tělo: Duchu Svatý, který ve mne přebýváš, předkládám ti své fyzické tělo, každý orgán, svaly, cévy a žíly, krev, bakterie, každou jednotlivou buňku svého těla, jeho hříšné touhy a slabosti.
 
Sexualita: Ó Duchu Svatý ve mne, dávám ti svou sexualitu a s ní všechny nečistoty a slabosti.
 
Nemoci: Ó Bože, předkládám ti všechny nemoci svého těla i mysli.
 
Utrpení: Ó Nejsvětější Trojice, která ve mne přebýváš, odevzdávám ti všechno své spravedlivé i nespravedlivé trápení.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. (Iz 53,4)
 
Ostatní oblasti: Ó Bože, odevzdávám ti všechny ostatní oblasti, které mne obklopují. Finanční problémy, těžkosti v práci, obavy o budoucnost, všechny mé osobní vztahy, rodiče, bratry a sestry, partnerský život, manželský život a všechno, co s ním souvisí, děti, obavy o ně, kolegy v práci, přátele, atd…
 
 
 

5. Posvěcení

„Staň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ (Mt 6,10)
„Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti.“ (1. Tes 4,3)
 
Modli se k duchu Svatému, který v tobě přebývá, aby odhalil všechny rány a nečistoty v předložených oblastech.
 
Ó Duchu Svatý, který ve mne přebýváš, odhal všechny poskrvrny mých vnitřních oblastí, ducha, duše, svědomí, nevědomí, podvědomí, vědomí a všechny vnitřní smysly. (Modli se ve svém srdci.)
 
Podle zjevených událostí (nečistoty, zranění a rány), se modli k Ježíši, aby vše omysl svou přečistou krví.
 
Ó Ježíši, který přebýváš v mém srdci, očisti mne svou svatou krvý… očisti tyto jednotlivé hříchy… učiň mne průzračným. Prosím, očisti poskvrny mým hříchem a viny v oceánu své milosti a učiň mne čistým. Posvěť mne. (Modli se chvíli tímto způsobem a prožívej očisťující proces.)
 
 
 

6. Posílení/milost

„Náš denní chléb dej nám dnes.“ (Mt 6,11)
 
Modlím se k tobě, Bože, abys mne naplnil svým ovocem, dary a charismaty ducha.
 
Ovoce ducha (Gal 5,22): Naplň mne ovocem Ducha Svatého; láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, pokora a sebeovládání.
 
Dary Ducha Svatého (Is 11,2-3): Moudrost, rozum, vědění, pochopení, dar rady, odvaha, zbožnost, bázeň před Bohem, oddanost a úcta k Bohu.
 
Charismata Ducha Svatého (1. Kor 12,7-10): Naplň mne svými charismaty, Slovem moudrosti, slovem vědění, darem rozlišování duchů, darem jazyků, darem vykládání jazyků, darem proroctví, darem víry, uzdravování, darem konání zázraků, darem služby, darem kázání evangelia…
 
Tvá milost je pro mne dostačující. Naplň mne svou milostí. (Opakovaně se modlete.)
 
 

7. Odpuštění a láska (Jan 13,34)

„…a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ (Mt 6,12)
 
Odevzdej svou vědomou a nevědomou mysl Duchu Svatému, který v tobě přebývá a modli se, aby ti zjevil, které osoby nenávidíš a které nenávidí je.
 
Modlitba: Duchu Svatý, který ve mně přebýváš, pokorně tě prosím, ukaž mi lidi, kteří mne nenávidí a které nenávidím já, a události, které k tomu vedly.
 
Představuj si tyto osoby a odpouštěj jim ve jménu Ježíše Krista. Vysvoboď je z pout nenávisti. Přijmi od nich odpuštění a miluj je.
 
Bratře/Sestro, ve jménu Ježíše Krista, odpusť mi. Uvolni mne ze všech pout, ve jménu Spasitele ti odpouštím. Propouštím tě ze všech pout. Ve jménu Ježíše tě miluji. Duchu Svatý, který přebýváš v mém srdci, Duchu jednoty, spoj nás.
 
 

8. Pokání za hříchy

Ó Nejsvětější Trojice, která ve mne žiješ, srdečně tě prosím, odhal mi mé hříchy. Ukaž mi je a dej mi pravé pokání z hříchů. Buď milosrdný ke mně, hříšníku. Srdečně prosím, dej mi úplně odpuštění hříchů.
 
 

9. Naslouchání Slovu Božího

Milující Otče, mluv ke mne skrze Slovo Boží. (Jan 8,31, Mk 12,24)
(S modlitbou otevři Bibli a přečti část z Nového zákona.)
 
 

10. Promlouvej se Svatou Trojicí, která v tobě žije

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“ (Jan 16,13)
 
Modlitba: Ó Bože, který ve mne přebýváš, mluv ke mně. Tvůj pokorný služebník poslouchá.
 
 

11. Přímluvná modlitba

„A nevydej nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“ (Mt 6,13)
 
Modli se za ostatní tak, jak tě inspiruje duch, za církev, za kněze, farnost, kazatele evangelia, lidi, kteří pracují pro Pána, za nemocné; za příbuzné, přátele a všechny, kteří tě žádali o modlitbu.
 
 

12. Díkuvzdání

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ (1. Tes 5,17)
 
Děkuj Pánu za všechna požehnání, která jsi obrdžel. Přijmi svůj denní kříž z rukou Páně a děkuj mu za něj.
 
 
    „Bez Velkého pátku nejsou žádné Velikonoce.“